Zwroty

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego lumoceramic.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą państwo poinformować Lumo Ceramic Justyna Kosmalska z siedzibą w Warszawie Al. Prymasa Tysiąclecia 151/54 01-424 Warszawa, NIP: 5252459835, REGON: 383562913, lumo.ceramic@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Lumo Ceramic Justyna Kosmalska z siedzibą w Warszawie Al. Prymasa Tysiąclecia 151/54 01-424 Warszawa, lumo.ceramic@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać rzecz do Lumo Ceramic Justyna Kosmalska z siedzibą w Warszawie Al. Prymasa Tysiąclecia 151/54 01-424 Warszawa, niezwłocznie, a każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Reklamacje

1. Produkty oferowane w lumoceramic.pl są fabrycznie nowe i oryginalne, dopuszczone do obrotu na terytorium RP i objęte gwarancją producenta.

2. Lumo Ceramic Justyna Kosmalska z siedzibą w Warszawie Al. Prymasa Tysiąclecia 151/54 01-424 Warszawa, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres lumo.ceramic@gmail.com. Lumo Ceramic zobowiązuje się dostarczyć rzeczy wolnej od wad i rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy lumo.ceramic@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: Lumo Ceramic Justyna Kosmalska z siedzibą w Warszawie Al. Prymasa Tysiąclecia 151/54 01-424 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego/Klienta,

– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

– dowód zakupu,

– przedmiot reklamacji,

– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Produkt musi zostać odesłany na koszt klienta z powrotem wraz z reklamacją za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.